สารผู้บริหาร

นาย ภูดิท พรรักษมณี
นาย ภูดิท พรรักษมณี

เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และความสามารของเด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผมเล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับประถมนั้นจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้เยาวชนของเรา ผมจึงได้สรรหาหลักสูตรการศึกษาจากประเทศที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาอย่างประเทศเกาหลีที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยให้สูงขึ้นสู่ระดับมาตรฐานสากล และผมเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิทยาศาสต์ และนักนวัตกรรม ผมจึงทำความร่วมมือกับ Top Science หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมจากประเทศเกาหลี และนำมาปรับปรุงให้เข้ากับประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนของชาติ เพราะผมเล็งเห็นว่า หลักสูตร Top Science นี้ สามารถช่วยพัฒนาเด็กไทยได้จริงๆ เนื่องจาก เด็กๆจะได้ลงมือทำการทดลองด้วยตัวเองทุกคน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก และช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ ตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่สอนเพื่อให้เด็กทำข้อสอบได้แต่จะเป็นทักษะที่ติดตัวเด็กตลอดไป เพื่อความสำเร็จของเขาในอนาคต