ทำไมต้องเรียน Top Science

สิ่งที่จะได้รับ

  1. องค์ความรู้ที่ยั่งยืน เข้าใจจริง เห็นภาพ ทำให้จำได้นานและสามารถนำไปเชื่อมโยงกับความรู้เก่าและประยุกต์ใช่กับสิ่งต่างๆได้
  2. ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อมีองค์ความรู้และได้ฝึกคิดอยู่เรื่อยๆ ก็จะสามารถคิดอะไรที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปแก้ปัญหาหรือจัดการกับสิ่งต่างๆได้
  3. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กมีเหตุมีผล ไม่หลงงมงาย ต้องมีการพิสูจน์ก่อน สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์และติดตัวไปในอนาคต

เคล็ดลับการเรียน

 

  1. เรียนสนุก ทำให้เด็กเปิดใจที่จะเรียนและอยากมาเรียนอยู่เรื่อยๆ ซี่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนสำหรับเด็กเล็ก
  2. สร้างประสบการณ์ การเรียนผ่านการปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากๆ และยังช่วยทำให้จดจำได้ดีแรงบันดาลใจในการเรียน
  3. เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เด็ก มุ่งมั่นที่จะเรียน มีเป้าหมายในการเรียนและเรียนอย่างกระตือรือร้น ปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์

จุดเด่นให้ห้องเรียน

 

  1. สื่ออนิเมชั่นที่จะคอยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและกระตุ้นความคิด พร้อมทั้งอารมณ์ในการเรียน
  2. การทดลองที่เด็กๆทุกคนจะได้ทำด้วยตัวเอง ได้จับต้องและสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองจดจำ
  3. บรรยากาศทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคอยสร้างอารมณ์ร่วม