เรียน Top Science แล้วได้อะไร

5 คุณค่าหลักหลังจากเรียน Top Science (Core Value)?

  1. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking )
  2. การสื่อสาร (Communication)
  3. ความร่วมมือ (Collaboration )
  4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  5. ประสบการณ์  (Hand-on Experian) – ได้ทดลองด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

เรียน Top Science แล้วได้อะไร