วิสัยทัศน์

ปณิธาน (Aspiration)
บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด จะมุ่งมั่นในการ บ่มเพาะเยาวชนไทย ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับสากล ด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละ ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต

วิสัยทัศน์(Vision)
เป็นผู้นำในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ให้มีองค์ความรู้และความสามารถทัดเทียมในระดับสากล ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้กับผู้เรียนเพื่อให้ทัดเทียมในระดับสากล
2. ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง
3. สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน และทักษะต่างๆ ที่จะอยู่ติดตัวผู้เรียนไปตลอด
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น