ปีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid)

Top Science Learning Pyramid Bloom’s Taxonomy

ปิระมิดแห่งการเรียนรู้ คือ การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ผลของงานวิจัยของ NTL Institute ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนในแบบต่างๆ และประสิทธิภาพที่ได้รับแบ่งออกเป็น 7 ระดับ
ปิระมิดแห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Top Science มีประสิทธิภาพมาก
Top Science Learning Pyramid Bloom’s Taxonomy

ปิระมิดแห่งการเรียนรู้