บริษัท เลิร์นเพาเวอร์ จำกัด

เลขที่ 34 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เอ3

ชั้นที่ 9 ห้องเอ 09-5

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400